Устав «Ассоциации Язык Сердца»

 

СТАТУТ  ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ   «Асоціація  «Мова Серця»

 1. Загальні положення

 

 • Громадська організація «Асоціація «Мова Серця» (далі — Організація) є громадською організацією, яка діє на основі спільності інтересів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом та не передбачає одержання прибутку від своєї діяльності.
 • Найменування Організації:

— повне найменування українською мовою:

Громадська організація «Асоціація «Мова Серця»;

— скорочене найменування українською мовою: го «Мова Серця».

1.2.1. Найменування російською мовою:

— Повне найменування: Общественная организация «Ассоциация «Язык Сердца».

— Скорочена найменування: ОО «Язык Сердца»

1.2.2. Найменування англійською мовою:

— Повне найменування англійською мовою: «Association «Heart Language».

— Скорочене найменування англійською мовою: «Heart Language».

1.3.  Організація діє на принципах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності.

1.4. Організація поширює свою діяльність на всю територію України, а також на територію інших держав, якщо це є необхідним для реалізації мети та завдань, що визначені Статутом.

1.5. Організація здійснює діяльність без статусу юридичної особи.

1.6.  Організація за організаційно-правовою формою утворена як громадська організація.

1.7. Організація утворена, зареєстрована та здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання», іншого чинного законодавства України та цього Статуту.

1.8. Організація не володіє відокремленим майном, не має самостійного балансу, печатки, штампу, рахунків в банківських установах, власну символіку. Організація має бланки зі своїм найменуванням, зразки яких затверджуються Виконавчим органом Організації.

1.9. Організація співпрацює з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими та іншими організаціями як в Україні, так і за її межами.

1.10. Рішення органів Організації є обов’язковими для виконання її членами (учасниками).

1.11.  Місце знаходження Організації: 50011, м. Кривий Ріг, обл. Дніпропетровська вул. Низова, буд. 12.

 

Стаття 2. Мета та напрями діяльності Організації

 

 • Метою (цілями) діяльності Організації є провадження оздоровчої, спортивної, освітньої та наукової діяльності, задоволення оздоровчих інтересів членів організації, обґрунтування наукових підходів до формування здорового способу життя.
 • Організація має наступні напрями діяльності:
 • Збір, розміщення, обмін та поширення інформації про здоровий спосіб життя та способи контролю резервів організму.
 • Формування способу життя, а також спеціальних дій і заходів, що ведуть до оздоровлення, поліпшення комфорту, якості життя та життєвих резервів.
 • Розвиток діяльності спрямованої на збереження і зміцнення здоров’я, розвиток психофізичних здібностей людини в процесі усвідомленої рухової активності, який здійснюється на основі біологічного зворотного зв’язку.
 • Накопичення та створення баз даних фізіологічних показників здоров’я (медико-біологічної інформації) та розробка на їх основі нових наукових підходів в поліпшенні здоров’я людини і науковому обґрунтуванні рекомендацій Організації, та складання спеціалізованих звітів.
 • Контроль за станом здоров’я шкірних покровів тіла та обличчя, формування на цій основі рекомендацій що до догляду і застосуванню засобів догляду за тілом та обличчям і застосуванням косметики, косметичних та оздоровчих приладів. Вивчення впливу застосування косметики, та розробка методів контролю за впливом косметики, косметичних та оздоровчих приладів. Інформаційна, консультативна та методична допомога та послуги членам Організації з застосування перманентного макіяжу, косметичного оформлення та корекції стилю обличча.
 • Розвиток комунікаційних систем Організації в режимі «Асоціація у смартфоні» на основі створення програмних додатків, сайтів та інших web-ресурсів для користування членів Організації і зацікавлених осіб.
 • Збір та запис різноманітної медико-біологічної інформації за допомогою призначених для цього пристроїв, замір показників пульсу, кров’яного тиску, запис електрокардіограми, анкетування показників здоров’я, обробка показників аналізу крові, електрокардіограми, кров’яного тиску та інших фізіологічних показників з метою складання спеціалізованих звітів і рекомендацій що до підвищення резервів здоров’я, створення сприятливих умов для протікання здорових фізіологічних процесів в організмі, та формування потрібних активаційних реакцій організму.
 • Розробка науково обґрунтованих методів дихальної гімнастики, ходьби, бігу, спеціальних вправ, програмних продуктів, способів і правил вживання їжі, інших оздоровчих методів, та методик, а також встановлення урівноважених обмежень, для зберігання резервів здоров’я.
 • Просвітницька діяльність, проведення семінарів, курсів що до здорового способу життя, контролю резервів організму, навчання самостійному користуванню засобами зьому медико-біологічної інформації, користуванню гаджетами, та іншими пристроями запису медико-біологічної інформації, корегуванню життєвих, ігрових та фізичних навантажень.
 • Консультативна допомога батькам у забезпеченні нагляду за фізичним здоров’ям та розвитком їх дітей.
 • Консультативна допомога сім’ям у забезпеченні нагляду за фізичним здоров’ям членів сім’ї , а особливо людей похилого віку.
 • Консультативна допомога хворим, які потребують визначення міри резервів здоров’я і лікуються в лікувально-профілактичних закладах державного та приватного секторів, або у забезпеченні якісного нагляду за фізичним здоров’ям людей похилого віку, які знаходяться вдома, або  у закладах, де перебувають тяжкохворі з прогнозованим летальним наслідком (хоспісах), будинках людей похилого віку.
 • Продаж членам Організації товарів та послуг, тісно пов’язаних зі статутними цілями, які пропагують принципи та ідеї за для яких була заснована Організація, за ціною, нижчою ніж комерційні ціни на такі ж товари, чи послуги.
 • Вживання інших заходів, які не стосуються прямої діяльності Організації, але  можуть посприяти  виконанню статутних  цілей  Організації,  що не суперечать чинному законодавству України.
  • Для здійснення своїх статутних завдань Організація в установленому законом порядку:
 • розвиває і зміцнює свою інформаційну та комунікаційну базу;
 • укладає та підписує відповідні договори з фізичними особами із реалізації статутних цілей;
 • співробітничає із державними та недержавними підприємствами, установами, організаціями, а також населенням для виконання своїх статутних цілей;
 • забезпечує соціальний захист членів Організації;
 • забезпечує здійснення єдиної дисциплінарної практики щодо всіх членів (учасників) Організації;
 • організовує виготовлення, нагородної та пам’ятної атрибутики здоров’я, сувенірної продукції Організації, сертифікати, свідоцтва учасникам навчальних та інформаційних заходів Організації;
 • проводить мирні зібрання, зустрічі, тренінги, лекторії, круглі столи, курси, семінари, консультації, організовує вечірки, змагання, творчі заходи, турніри, конкурси, концерти, вживає інших заходів, які не заборонені законодавством та відповідають меті та завданням Організації;
 • проводить заходи по збору та залученню додаткових коштів на розвиток та виконання своїх статутних завдань;
 • реалізовує інші права, що не заборонені законодавством та відповідають меті та завданням Організації;

 

Стаття 3. Члени (учасники) Організації, їх права та обов’язки

 

 • Членами (учасниками) Організації є фізичні особи (громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, якщо вони перебувають в Україні на законних підставах), які досягли 14 років, визнають принципи, мету, завдання та Статут Організації, сплачують вступні та членські внески, або обслуговуються по договору у SUM_LINE Сервісі. Організація розподіляє членів на різноманітні групи, стосовно їх потреб, функціональних цілей, та виконання статутних цілей Організації і визначає особливості їх членства та взаємодії з Організацією.
 • Членство (участь) в Організація є індивідуальним.
 • Участь в управлінні Організацією беруть виключно її члени (учасники), в порядку встановленому цим Статутом та рішеннями Вищого органу. Виконавчий орган Організації веде облік членів (учасників) Організації за встановленою формою.
 • Усі члени (учасники) Організації мають право:
 • брати участь у діяльності Організації;
 • реалізовувати свої потреби спілкуючись віч на віч, в групах, або через мережу Інтернет з застосуванням програмних додатків і веб ресурсів які надає Організація чи партнери з якими Організація має спільні інтереси у досягненні статутних цілей.
 • одержувати повну та вірну інформацію щодо діяльності Організації, методичну, інформаційну і консультативну допомогу, користуватися методами і засобами оздоровлення для формування індивідуального стилю здорового способу життя в спосіб заведений  Організацією, відвідувати заходи, що проводяться Організацією, отримувати консультативну і методичну допомогу з застосування косметики, та  впливу косметики, косметичних та оздоровчих приладів. Допомогу та послуги з застосування перманентного макіяжу, косметичного оформлення та корекції стилю обличчя.
 • звертатися до Виконавчого органу Організації за захистом своїх інтересів, якщо права та законні інтереси порушені в межах членства в Організації;
 • добровільно у будь-який час припинити членство (участь) в Організації шляхом подання заяви до органів Правління Організації. Членство в Організації припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З того самого дня припиняється перебування члена Організації на будь-яких виборних посадах Організації.
  • Бути обраними до керівних органів Організації можуть бути лише члени (учасники) Організації.
  • Усі члени (учасники) Організації зобов’язані:
 • дотримуватись у своїй діяльності вимог цього Статуту та регламентуючих документів Організації;
 • виконувати рішення, прийняті органами Організації;
 • співпрацювати з Організацією по всіх питаннях, які стосуються виконання її статутних завдань;
 • своєчасно сплачувати вступні, членські та інші внески;
 • дотримуватись дисциплінарних вимог та правил вирішення спірних питань, передбачених регламентуючими документами Організації.
  • Членство (участь) в Організації може бути припинене на підставі:
 • поданої Правлінню Організації заяви про вихід з Організації;
 • рішення про виключення члена (учасника).
  • Рішення про виключення члена (учасника) може бути прийняте Правлінням Організації у випадку:
 • порушення членом (учасником) внутрішніх положень чи Статуту Організації;
 • невиконання членом (учасником) рішень органів Організації;
 • вчинення дій або бездіяльності, несумісних із метою Організації;
 • невиконання членом (учасником) своїх фінансових зобов’язань щодо Організації та обов’язків, пов’язаних з участю у діяльності Організації, завдання шкоди репутації Організації.
  • Прийом членів здійснюється керівником Організації, на підставі поданої особою заяви, в порядку встановленому Правлінням Організації.

 

 1. Структура та керівні органи Організації

4.1. Органами управління Організацією є: Загальні Збори членів Організації, Правління, Президент Організації. До складу правління входять: Президент і Віце-президент Організації

4.2. Загальні Збори членів Організації (далі – Загальні Збори) є вищим органом Організації, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі і з тих, що передані Загальними Зборами до компетенції Правління.

4.3. У Загальних Зборах беруть участь її члени. Кожний член Організації має один голос. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше половини членів Організації.

4.4. Чергові Загальні Збори скликаються Правлінням по мірі необхідності, але не рідше ніж один раз у п’ять років. Загальні Збори розглядають питання, винесені на їх розгляд Правлінням, Президентом Організації, а також членами Організації.

4.5. Позачергові Загальні Збори скликаються при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Організації Правлінням чи Президентом Організації, а також в інших випадках, передбачених даним Статутом та законодавством України.

4.6. Не менш як одна десята частина членів Організації мають право ініціювати перед Правлінням скликання позачергових Загальних зборів.

4.7. До виключної компетенції Загальних Зборів належить вирішення наступних питань:

4.7.1. Визначення основних напрямків діяльності Організації, затвердження її планів та звітів про їх виконання.

4.7.2. Внесення і затвердження змін та доповнень до установчих документів Організації.

4.7.3.  Прийняття рішення про припинення діяльності Організації.

4.7.4. Призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

4.7.5. Обрання Правління Організації та відкликання Правління, або окремих членів Правління.

4.7.6. Обрання та відкликання Президенту Організації. Президент Організації обирається на термін в продовж 10 років за рішенням Загальних Зборів. Може буди переобраний достроково за рішенням Загальних Зборів.

4.7.7. Рішення Загальних Зборів вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш як дві третини членів Загальних зборів. З питань, внесення змін до статуту, прийняття рішення про припинення, рішення Загальних Зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три четвертих членів Загальних зборів Організації.

4.8. Загальні Збори приймають «Рішення». Рішення, прийняті Загальними Зборами з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов’язкові для всіх інших органів управління Організації та членів Організації.

4.9. Головує на засіданнях Загальних Зборів особа з числа членів, обрана Загальними зборами Головою зборів. Хід Загальних Зборів протоколюється. Протоколи засідань Загальних Зборів ведуться секретарем Загальних Зборів, підписуються Головою і секретарем Загальних Зборів.

4.10. Правління Організації є керівним органом Організації на період між Загальними Зборами, який виконує функції з управління його поточною, організаційною діяльністю. Правління Організації обирається на термін в продовж 10 років за рішенням Загальних Зборів. Може буди переобране достроково за рішенням Загальних Зборів.

4.11. Правління підзвітне Загальним Зборам і організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Організації в межах, передбачених даним Статутом, внутрішніми документами та чинним законодавством.

4.12. Головою Правління є Президент Організації.

4.13. Структура Правління, його склад та адміністративні функції кожного його члена затверджуються Загальними Зборами. Члени Правління є підзвітними Загальним Зборам і несуть відповідальність перед ними за діяльність Організації та належне виконання своїх посадових обов’язків.

4.14. До компетенції Правління відноситься:

4.14.1. Організація виконання рішень Загальних Зборів.

4.14.2. Скликання Загальних Зборів та формування їх порядку денного, підготовка матеріалів з питань порядку денного, попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенції Зборів та підготовка проектів рішень з цих питань до Зборів.

4.14.3. Підготовка та подання рекомендацій Загальним Зборам щодо визначення основних напрямків діяльності Організації затвердження планів і звітів про їх виконання, інших пропозицій з питань діяльності Організації.

4.14.4. Затвердження поточних планів діяльності Організації та заходів, необхідних для їх виконання;

4.14.5. Визначення, особи, яка має право представляти громадську організацію у правовідносинах з державою та іншими особами і вчиняти дії від імені громадського об’єднання без додаткового уповноваження.

4.14.6. Вирішення інших питань, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних Зборів.

4.15. Головує на засіданнях Правління Президент Організації.

4.16. Усі питання, що входять у компетенцію Правління, вирішуються колегіально на засіданнях Правління. Правління проводить чергові і позачергові засідання. Чергові засідання скликаються Президентом Організації. Про час місце, та порядок денний зборів члени Правління повідомляються заздалегідь.

4.17. Кожен член Правління може виступати з ініціативою про прийняття рішень із будь-яких питань, що входять компетенції Правління.

4.18. Рішення Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало всі члени із складу Правління.

4.19. Президент Організації здійснює оперативне управління справами, та коштами Організації в межах, встановлених даним Статутом, Загальними Зборами та Правлінням і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.

4.20. Президент Організації призначається та звільняється Загальними Зборами є підзвітним Загальним Зборам та Правлінню Організації і вправі вносити на розгляд Загальних Зборів та Правління Організації пропозиції з будь-якого аспекту діяльності Організації.

4.21. Президент  Організації:

4.21.1. Діє від імені Організації без довіреності та представляє Організацію у її стосунках з іншими особами.

4.21.2. Видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та документи Організації;

4.21.3. Організовує документообіг, діловодство, та звітності Організації.

4.21.4. Здійснює прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від неї та звільнення працівників Організації, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, затверджує посадові обов’язки працівників Організації.

4.21.5. Виступає розпорядником коштів Організації, укладає та підписує від імені Організації господарські та інші договори, контракти, видає довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Організації.

4.21.6. Організовує підготовку засідання Правління.

4.21.7. Вирішує інші питання діяльності Організації відповідно до мети і основних завдань її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами Організації та даним Статутом, приймає з цих питань будь-які інші рішення або виконує будь-які інші дії крім тих, що відносяться до компетенції інших органів управління Організації, Правління та Загальних Зборів Членів Організації.

4.21.8. Звітує про свою роботу та роботу Правління та голова перед Загальними Зборами Організації на чергових Загальних Зборах.

Звітування здійснюється на чергових Загальних зборах. Позачергове звітування здійснюється на вимогу не менш як однієї третини членів Організації.

4.22. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації можуть бути оскаржені членом (членами) Організації. Скарги на рішення, дії, бездіяльність Президента Організації або Голови Організації можуть бути подані до Правління Організації або винесені на розгляд Загальних Зборів. У разі не згоди із рішенням Правління Організації щодо скарги, або інші рішення, дії, бездіяльність Правління член (члени) можуть бути оскаржені до Загальних Зборів.

4.23.Член Організації не має права голосу при вирішенні Загальними Зборами питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Організацією.

 

 

 1. Внесення змін і доповнень до Статуту.

 

 • Зміни та доповнення до Статуту вносяться та затверджуються Керівним органом, якщо за це проголосували не менш ніж 3/4 голосів від кількості членів Загальних Зборів.
 • Ініціатива внесення змін і доповнень до Статуту Організації належить Керівному органу, членам Організації.
 • Пропозиції подаються письмово на ім’я Президента Організації, який після їх надходження зобов’язаний включити питання про внесення змін та доповнень до Статуту Організації у порядок денний Керівного органу.
 • Формулювання змін і доповнень до Статуту Організації можуть бути внесені членами безпосередньо на засіданні Загальних Зборів Організації, якщо питання про внесення змін і доповнень до Статуту включене в порядок денний.
 • Зміни до Статуту Організації повідомляються в уповноважений державний орган в порядку і строки, встановлені чинним законодавством України.

 

 1. Припинення діяльності Організації.

 

 • Припинення діяльності Організації здійснюється:

— за рішенням Організації, прийнятим Керівними органами управління, шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу;

 • Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Керівного органу. У разі реорганізації всі права та обов’язки Організації переходять до її правонаступників. Правонаступником Організації не може бути юридична особа, метою діяльності якої є отримання прибутку.
 • При припиненні діяльності Організації за рішенням органу, який прийняв рішення про припинення діяльності (Керівного органу Організації), призначається ліквідатор або створюється ліквідаційна комісія, яка здійснює реалізацію необхідних дій у спосіб, встановлений законодавством, здійснює інші заходи, та подає звіт на затвердження органу, що прийняв рішення про припинення діяльності.
 • З дня призначення ліквідатора (ліквідаційної комісії) до нього (неї) переходять повноваження щодо управління справами Організації.
 • У разі припинення Організації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи не можуть перерозподілятись між її членами чи засновниками і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, які визначить Керівний орган не менш ніж 3/4 голосів членів Загальних Зборів Організації, або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом.
 • Припинення діяльності Організації проводиться згідно з чинним законодавством України та вважається завершеним з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру.

===============================================================================

УСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  «Ассоциация «Язык Сердца»

 1. Общие положения

 

 • общественная организация «Ассоциация «Язык Сердца»(Далее — Организация) является общественной организацией, которая действует на основе общности интересов для реализации целей и задач, предусмотренных настоящим Уставом и не предусматривает получения прибыли от своей деятельности.
 • Наименование Организации:

— полное наименование украинском языке:

общественная организация «Ассоциация«Язык Сердца»;

— сокращенное наименование на украинском языке: го «Язык Сердца».

1.2.1. Наименование на русском языке:

— Полное наименование: Общественная организация «Ассоциация «язык Сердца».

— Сокращенное наименование: ОО «язык Сердца»

1.2.2.Наименование на английском языке:

— полное наименование на английском языке: «Association«Heart Language».

— Сокращенное наименование на английском языке: «Heart Language».

1.3. Организация действует на принципах добровольности, самоуправления, свободного выбора территории деятельности, равенства перед законом, отсутствие имущественного интереса ее членов (участников), прозрачности, открытости и публичности.

1.4. Организация распространяет свою деятельность на всю территорию Украины, а также на территорию других государств, если это необходимо для реализации целей и задач, определенных Уставом.

1.5. Организация осуществляет деятельность без статуса юридического лица.

1.6. Организация по организационно-правовой форме образована как общественная организация.

1.7. Организация образована, зарегистрирована и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Украины, Законом Украины «Об общественных объединениях», иного действующего законодательства Украины и настоящим Уставом.

1.8. Организация не обладает обособленным имуществом, не имеет самостоятельного баланса, печати, штампа, счетов в банковских учреждениях, собственную символику. Организация бланки со своим наименованием, образцы которых утверждаются Исполнительным органом Организации.

1.9. Организация сотрудничает с органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными и другими организациями как в Украине, так и за ее пределами.

1.10. Решение органов Организации являются обязательными для выполнения ее членами (участниками).

1.11. Место нахождения Организации: 50011, г.. Кривой Рог, обл. Днепропетровская ул. Низовой, д. 12.

 

Статья 2. Цели и направления деятельности Организации

 

 • Целью (целями) деятельности Организации является осуществление оздоровительной, спортивной, образовательной и научной деятельности, удовлетворение оздоровительных интересов членов организации, обоснования научных подходов к формированию здорового образа жизни.
 • Организация имеет следующие направления деятельности:
 • Сбор, размещение, обмен и распространение информации о здоровом образе жизни и способы контроля резервов организма.
 • Формирование образа жизни, а также специальных действий и мероприятий, ведущих к оздоровлению, улучшению комфорта, качества жизни и жизненных резервов.
 • Развитие деятельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья, развитие психофизических способностей человека в процессе осознанной двигательной активности, который осуществляется на основе биологической обратной связи.
 • Накопление и создание баз данных физиологических показателей здоровья (медико-биологической информации) и разработка на их основе новых научных подходов в улучшении здоровья человека и научном обосновании рекомендаций Организации, и составление специализированных отчетов.
 • Контроль за состоянием здоровья кожных покровов тела и лица, формирование на этой основе рекомендаций по уходу и применению средств по уходу за телом и лицом и применением косметики, косметических и оздоровительных приборов. Изучение влияния применения косметики, и разработка методов контроля за воздействием косметики, косметических и оздоровительных приборов. Информационная, консультативная и методическая помощь и услуги членам по применению перманентного макияжа, косметического оформления и коррекции стиля лица.
 • Развитие коммуникационных систем Организации в режиме «Ассоциация в смартфоне» на основе создания программных приложений, сайтов и других web-ресурсов для пользования членов Организации и заинтересованных лиц.
 • Сбор и запись разнообразной медико-биологической информации с помощью предназначенных для этого устройств, замер показателей пульса, кровяного давления, запись электрокардиограммы, анкетирование показателей здоровья, обработка показателей анализа крови, электрокардиограммы, артериального давления и других физиологических показателей с целью составление специализированных отчетов и рекомендаций по повышению резервов здоровья, создание благоприятных условий для протекания здоровых физиологических процессов в организме и формирования нужных активационных реакций в организме.
 • Разработка научно обоснованных методов дыхательной гимнастики, ходьбы, бега, специальных упражнений, программных продуктов, способов и правил употребления пищи, других оздоровительных методов, и методик, а также установление уравновешенных ограничений для хранения резервов здоровья.
 • Просветительская деятельность, проведение семинаров, курсов по здоровому образу жизни, контроля резервов организма, обучение самостоятельному пользованию средствами измерения медико-биологической информации, пользованию гаджетами и другими устройствами записи медико-биологической информации, корректировке жизненных, игровых и физических нагрузок.
 • Консультативная помощь родителям в обеспечении надзора за физическим здоровьем и развитием их детей.
 • Консультативная помощь семьям в обеспечении надзора за физическим здоровьем членов семьи, особенно пожилых людей.
 • Консультативная помощь больным, нуждающимся определении степени резервов здоров’я, которые лечатся в лечебно-профилактических учреждениях государственного и частного секторов, или в обеспечении качественного надзора за физическим здоровьем пожилых людей, которые находятся дома, или в учреждениях, где находятся тяжелобольные с прогнозируемым летальным исходом (хосписах), Домах престарелых.
 • Продажа членам товаров и услуг, тесно связанных с уставными целями, которые пропагандируют принципы и идеи для которых была основана Организация, по цене ниже коммерческих цен на такие же товары, или услуги.
 • Применение других мер, которые не касаются прямой деятельности Организации, но могут помочь выполнению уставных целей организации, которые не противоречат действующему законодательству Украины.
  • Для осуществления своих уставных задач Организация в установленном законом порядке:
 • развивает и укрепляет свою информационную и коммуникационную базу;
 • заключает и подписывает соответствующие договоры с физическими лицами по реализации уставных целей;
 • сотрудничает с государственными и негосударственными предприятиями, учреждениями, организациями, а также населением для выполнения своих уставных целей;
 • обеспечивает социальную защиту членов Организации;
 • обеспечивает осуществление единой дисциплинарной практики в отношении всех членов (участников) организации;
 • организует изготовление, наградной и памятной атрибутики здоровья, сувенирной продукции Организации, сертификаты, свидетельства участникам учебных и информационных мероприятий Организации;
 • проводит мирные собрания, встречи, тренинги, лектории, круглые столы, курсы, семинары, консультации, организует вечеринки, соревнования, творческие мероприятия, турниры, конкурсы, концерты, принимает другие меры, которые не запрещены законодательством и соответствуют целям и задачам Организации;
 • проводит мероприятия по сбору и привлечению дополнительных средств на развитие и выполнения своих уставных задач;
 • реализует другие права, не запрещенные законодательством и соответствуют целям и задачам Организации;

 

Статья 3. Члены (участники) Организации, их права и обязанности

 

 • Членами (участниками) организации являются физические лица (граждане Украины, иностранцы, а также лица без гражданства, если они находятся в Украине на законных основаниях), которые достигли 14 лет, признают принципы, цели, задачи и Устав Организации, платят членские взносы или обслуживаются по договору в SUM_LINE Сервисе. Организация распределяет членов на различные группы, относительно их потребностей, функциональных целей и выполнение уставных целей Организации и определяет особенности их членства и взаимодействия с Организацией.
 • Членство (участие) в организации является индивидуальным.
 • Участие в управлении организацией берут исключительно ее члены (участники), в порядке, установленном настоящим Уставом и решениями Высшего органа. Исполнительный орган Организации ведет учет членов (участников) Организации по установленной форме.
 • Все члены (участники) Организации имеют право:
 • участвовать в деятельности Организации;
 • реализовывать свои потребности общаясь лично, в группах, или через сеть Интернет с применением программных приложений и веб ресурсов предоставляемых Организацией или партнерами, с которыми Организация имеет общие интересы в достижении уставных целей.
 • получать полную и верную информацию о деятельности Организации, методическую, информационную и консультативную помощь, пользоваться методами и средствами оздоровления для формирования индивидуального стиля здорового образа жизни по методам, разработанным Организацией, посещать мероприятия, проводимые организацией, получать консультативную и методическую помощь по применению косметики, и воздействия косметики, косметических и оздоровительных приборов. Помощь и услуги по применению перманентного макияжа, косметического оформления и коррекции стиля лица.
 • обращаться к Исполнительному органу Организации за защитой своих интересов, если права и законные интересы нарушены в пределах членства в Организации;
 • добровольно в любое время приостановить членство (участие) в Организации путем подачи заявления в органы Правления Организации. Членство в Организации прекращается со дня подачи такого заявления и не требует дополнительных решений. С того самого дня прекращается пребывания члена на любых выборных должностях Организации.
  • Быть избранными в руководящие органы Организации могут быть только члены (участники) Организации.
  • Все члены (участники) Организации обязаны:
 • соблюдать в своей деятельности требования настоящего Устава и регламентирующих документов Организации;
 • выполнять решения, принятые органами Организации;
 • сотрудничать с Организацией по всем вопросам, которые касаются выполнения ее уставных задач;
 • своевременно платить вступительные, членские и другие взносы;
 • придерживаться дисциплинарных требований и правил решения спорных вопросов, предусмотренных регламентирующими документами Организации.
  • Членство (участие) в Организации может быть прекращено на основании:
 • поданной Правлению Организации заявления о выходе из Организации;
 • решение об исключении члена (участника).
  • Решение об исключении члена (участника) может быть принято Правлением Организации в случае:
 • нарушение членом (участником) внутренних положений или Устава Организации;
 • невыполнение членом (участником) решений органов Организации;
 • совершение действий или бездействия, несовместимых с целью Организации;
 • невыполнение членом (участником) своих финансовых обязательств по Организации и обязанностей, связанных с участием в деятельности Организации, нанесение вреда репутации Организации.
  • Прием членов осуществляется руководителем Организации, на основании поданного лицом заявления, в порядке, установленном Правлением Организации.

 

 1. Структура и руководящие органы Организации

4.1. Органами управления Организацией являются: Общее собрание членов Организации, Правление, Президент Организации. В состав Правления входят: Президент и Вице-президент Организации

4.2. Общее собрание членов Организации (далее — Общее собрание) является высшим органом Организации, вправе принимать решения по любым вопросам ее деятельности, в том числе и из тех, что переданы Общим Собранием в компетенцию Правления.

4.3. В Общем Собрании принимают участие ее членов. Каждый член имеет один голос. Собрание считается полномочным, если на нем присутствуют не менее половины членов Организации.

4.4. Очередное Общее собрание созывается Правлением по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет. Общее собрание рассматривают вопросы, вынесенные на их рассмотрение Правлением, Президентом Организации, а также членами Организации.

4.5. Внеочередное Общее Собрание созывается при наличии обстоятельств, затрагивающих существенные интересы Организации Правлением или Президентом Организации, а также в других случаях, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Украины.

4.6. Не менее одна десятая часть членов Организации имеют право инициировать перед Правлением созыва внеочередного Общего собрания.

4.7. К исключительной компетенции общего собрания относится решение следующих вопросов:

4.7.1. Определение основных направлений деятельности Организации, утверждение ее планов и отчетов об их выполнении.

4.7.2. Внесение и утверждение изменений и дополнений в учредительные документы Организации.

4.7.3. Принятие решения о прекращении деятельности Организации.

4.7.4. Назначение ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса.

4.7.5. Избрание Правления Организации и отзыв Правления, или отдельных членов Правления.

4.7.6. Избрание и отзыв Президенту Организации. Президент Организации избирается на срок в течение 10 лет по решению общего собрания. Может быть переизбран досрочно по решению общего собрания.

4.7.7. Решение общего собрания считается принятым, если за них проголосовало не менее двух третей членов Общего собрания. По вопросам, внесение изменений в устав, принятие решения о прекращении, решение общего собрания считается принятым, если за него проголосовало не менее трех четвертых членов Общего собрания Организации.

4.8. Общее собрание принимают «Решение». Решения, принятые Общим собранием с соблюдением требований настоящего Устава, внутренних документов и законодательства Украины, обязательные для всех других органов управления Организации и членов Организации.

4.9. Председательствует на заседаниях Общего собрания лицо из числа членов, выбранная Общим собранием Председателем собрания. Ход общего собрания протоколируется. Протоколы заседаний Общего собрания ведутся секретарем Общего собрания, подписываются Председателем и секретарем общего собрания.

4.10. Правление Организации является руководящим органом Организации на период между Общим собранием, который выполняет функции по управлению его текущей, организационной деятельностью. Правление Организации избирается на срок в течение 10 лет по решению общего собрания. Может буди переизбранное досрочно по решению общего собрания.

4.11. Правление подотчетно Общему Собранию и организует выполнение их решений. Правление действует от имени Организации в пределах, предусмотренных настоящим Уставом, внутренними документами и действующим законодательством.

4.12. Председателем Правления является Президент Организации.

4.13. Структура Правления, его состав и административные функции каждого его члена утверждаются Общим собранием. Члены Правления подотчетны Общему Собранию и несут ответственность перед ними за деятельность Организации и надлежащее выполнение своих должностных обязанностей.

4.14. К компетенции Правления относится:

4.14.1. Организация выполнения решений общего собрания.

4.14.2. Созыв общего собрания и формирование их повестки дня, подготовка материалов по вопросам повестки дня, предварительное рассмотрение всех вопросов, относящихся к компетенции Собрания и подготовка проектов решений по этим вопросам в Собрании.

4.14.3. Подготовка и представление рекомендаций Общему Собранию по определению основных направлений деятельности Организации утверждение планов и отчетов об их выполнении, других предложений по вопросам деятельности Организации.

4.14.4. Утверждение текущих планов деятельности Организации и мер, необходимых для их выполнения;

4.14.5. Назначение, лица, Которое имеет право представлять общественную организацию в правоотношениях с государством и другими лицами и совершать действия от имени общественного объединения без дополнительного полномочия.

4.14.6. Решение других вопросов, кроме относящихся к исключительной компетенции общего собрания.

4.15. Председательствует на заседаниях Правления Президент Организации.

4.16. Все вопросы, входящие в компетенцию Правления, решаются коллегиально на заседаниях Правления. Правление проводит очередные и внеочередные заседания. Очередные заседания созываются Президентом Организации. О времени место, и повестку дня собрания члены Правления сообщаются заранее.

4.17. Каждый член Правления может выступать с инициативой о принятии решений по любым вопросам, входящим компетенции Правления.

4.18. Решение Правления считается принятым, если за него проголосовало все члены из состава Правления.

4.19. Президент Организации осуществляет оперативное управление делами, и средствами Организации в пределах, установленных настоящим Уставом, Общим собранием и Правлением и в пределах своей компетенции и полномочий обеспечивает выполнение их решений.

4.20. Президент Организации назначается и освобождается Общим собранием подотчетен Общему Собранию и Правлению Организации и вправе вносить на рассмотрение Общего собрания и Правления Организации предложения по любому аспекту деятельности Организации.

4.21. Президент Организации:

4.21.1. Действует от имени Организации без доверенности и представляет Организацию в ее отношениях с другими лицами.

4.21.2. Издает приказы, распоряжения, другие внутренние нормативные акты и документы Организации;

4.21.3. Организует документооборот, делопроизводство, и отчетности Организации.

4.21.4. Осуществляет прием, перевод на другую работу, отстранение от нее и увольнения работников Организации, применяет к ним меры поощрения и взыскания, утверждает должностные обязанности работников Организации.

4.21.5. Выступает распорядителем средств Организации, заключает и подписывает от имени Организации хозяйственные и иные договоры, контракты, выдает доверенности на право совершения действий и представительства от имени Организации.

4.21.6. Организует подготовку заседания Правления.

4.21.7. Решает другие вопросы деятельности Организации в целях и основных задач ее деятельности, отнесенные к его компетенции внутренними документами Организации и настоящим Уставом, принимает по этим вопросам любые другие решения или выполняет любые другие действия кроме относящихся к компетенции других органов управления Организации, Правления и Общего собрания членов Организации.

4.21.8. Отчитывается о своей работе и работе Правления и председатель перед Общим собранием Организации на очередном Общем собрании.

Отчетности осуществляется на очередном Общем собрании. Внеочередное отчетности осуществляется по требованию не менее одной трети членов Организации.

4.22. Решения, действия, бездействие руководящих органов Организации могут быть обжалованы членом (членами) Организации. Жалобы на решения, действия, бездействие Президента Организации или Председателя Организации могут быть представлены в Правление Организации или вынесены на рассмотрение общего собрания. В случае согласия с решением Правления Организации по жалобе или другие решения, действия, бездействие Правления член (члены) могут быть обжалованы в Общего Собрания.

4.23.Член Организации не имеет права голоса при решении Общим собранием вопросов относительно совершения с ним сделки и относительно спора между ним и Организацией.

 

 

 1. Внесение изменений и дополнений в Устав.

 

 • Изменения и дополнения в Устав вносятся и утверждаются Руководящим органом, если за это проголосовали не менее 3/4 голосов от числа членов Общего собрания.
 • Инициатива внесения изменений и дополнений в Устав Организации принадлежит Руководящим органам, членам.
 • Предложения подаются письменно на имя Президента Организации, после их поступления он обязан включить вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав Организации в повестку дня Руководящего органа.
 • Формулировка изменений и дополнений в Устав Организации могут быть внесены членами непосредственно на заседании Общего собрания Организации, если вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав включен в повестку дня.
 • Изменения в Устав Организации сообщаются в уполномоченный государственный орган в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Украины.

 

 1. Прекращение деятельности Организации.

 

 • Прекращение деятельности Организации осуществляется:

— по решению Организации, принятым Руководящими органами управления, путем самороспуска или реорганизации путем присоединения к другому общественного объединения такого же статуса;

 • Реорганизация Организации осуществляется по решению руководящего органа. В случае реорганизации все права и обязанности Организации переходят к его правопреемникам. Правопреемником Организации не может быть юридическое лицо, целью деятельности которой является получение прибыли.
 • При прекращении деятельности Организации по решению органа, который принял решение о прекращении деятельности (Руководящего органа организации), назначается ликвидатор или создается ликвидационная комиссия, которая осуществляет реализацию необходимых действий способом, установленным законодательством, осуществляет другие мероприятия, и представляет отчет на утверждение органа, принявшего решение о прекращении деятельности.
 • Со дня назначения ликвидатора (ликвидационной комиссии) к нему (ней) переходят полномочия по управлению делами Организации.
 • В случае прекращения Организации (в результате его ликвидации, слияния, разделения, присоединения или преобразования) ее активы не могут перераспределяться между ее членами или учредителями и должны быть переданы одной или нескольким неприбыльным организациям соответствующего вида, определит Руководящий орган не менее чем 3/4 голосов членов Общего собрания Организации, или зачислены в доход бюджета, если иное не предусмотрено законом.
 • Прекращение деятельности Организации проводится в соответствии с действующим законодательством Украины и считается завершенным с момента внесения записи об этом в Единый государственный реестр.