ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Діє з 01.01.2018

Публічна оферта — адресована невизначеному колу осіб та

що містить всі істотні умови договору пропозицію,

з якого вбачається воля оферента укласти договір

на зазначених у пропозиції умовах з кожним, хто відгукнеться.

                                       (Публічна оферта ПП Лук’янченко Володимира Олександровича)

                                                                                                               Преамбула

Приватний підприємець Лук’янченко Володимир Олександрович, який діє на підставі свідоцтва ПП, іменоване в подальшому «Виконавець», з одного боку, і будь-яка фізична особа або її представник, іменоване в подальшому «Замовник», з іншого боку, уклали цю Угоду про наступне:

 1. Терміни та визначення

Для цілей цієї Угоди нижченаведені терміни та визначення використовуються одно в єдиному й у множині, в наступних значеннях:

2.1 SUM_LINE Сервіс — електронний сервіс (послуга), за допомогою якого здійснюється доступ до розміщених Замовником даними і додаткової інформації наданої Замовником для складання спеціалізованого звіту на основі даних.

2.2 Wellness Lifestyle — це проект, який представляє собою систему знань, методів і методик, що формує спосіб життя і спеціальних дій, що ведуть до оздоровлення, поліпшення комфорту і якості життя. Електронний сервіс SUM_LINE діє в рамках проекту WellnessLifestyle.

2.3 Додаток SUM_LINE Client — це програма, за допомогою якої Замовник надає дані і додаткову інформацію, робить замовлення на обробку Медико-біологічної і додаткової інформації, замовлення і надання інформаційних послуг по телефону з використанням комп’ютерної технології текстової, голосової та відео консультацій.

2.4 Замовник — особа, або його представник, який надіслав свої дані за допомогою сайту http://cardio.iridoc.ru/index.php , додатки SUM_LINE Client або будь-яким зручним і прийнятним для нього способом, з метою отримання спеціалізованих звітів на основі даних, отриманих від Замовника.

2.5 Виконавець — Приватний підприємець (на момент укладення Договору), Лук’янченко Володимир Олександрович, який виступає, як Експерт, який за дорученням Замовника і за його рахунок виробляє обробку даних і додаткової інформації, здійснює інформаційне обслуговування шляхом текстових, голосових і відео консультацій. Виконавець в даному сервісі надає послуги з обробки даних та інформаційні послуги.

2.6 Спеціалізований звіт — що формується за встановленою формою від імені Експерта висновок про стан функціональних резервів організму Замовника, а при багаторазових замовленнях і його динаміку, на основі, відправленої, за допомогою сайту http://cardio.iridoc.ru/index.php , додатки SUM_LINE Client або будь-яким зручним і прийнятним для нього способом, даних і додаткової інформації Замовника.

2.7 Додаткова інформація — відомості про Замовника, яка надала дані для обробки, які можуть мати значення для формування спеціалізованого звіту Експерта. Мінімальний набір відомостей формується шляхом заповнення Замовником анкети і / або надання додаткової інформації на власний розсуд Замовника.

2.8 Дані — це медико-біологічна інформація, що надається Замовником у вигляді:

А) Різниці виникають в результаті роботи серця потенціалів, зареєстрованих на поверхні тіла обстежуваного людини за допомогою пристроїв: будь-якого з приладів серії «Варікард», побутового електрокардіографа «ECG Lite» або кардіофлешкі ECG Dongle, доповнена Додатковою інформацією Замовника і спрямована за допомогою додатка SUM_LINE Client або будь-яким зручним і прийнятним для нього способом, через інтернет з’єднання.

Б) Іншої додаткової інформації на власний розсуд Замовника, яку він спрямовує Виконавцю за допомогою Програми SUM_LINE Client або будь-яким зручним і прийнятним для нього способом, через інтернет з’єднання.

2.9 Договір про надання послуг обробки даних та інформаційних послуг (надалі Договір) — договір обробки даних і надання інформаційних послуг, протягом невизначеного часу, відповідно до якого Виконавець систематично проводить обробку даних, формує спеціалізовані звіти і надає інформаційні послуги, а Замовником оплачуються що надаються за Договором послуги. Договір є безвідкличної офертою Замовника з моменту його укладення і діє протягом невизначеного часу. Договір здійснюється одноразової оплатою передбачуваного набору послуг (а то й обумовлено індивідуально між Замовником та Виконавцем інших умов) і напрямком Замовником даних за допомогою інтернет з’єднання.

2.10 Вартість обробки даних і надання інформаційних послуг — вартість обробки даних і надання інформаційних послуг, розміщених на електронному сервісі, встановлена ​​для всіх Замовників відповідно до інформації розміщеної на сайті http://cardio.iridoc.ru/index.php . Оплата здійснюється разово за весь період обслуговування за весь комплекс передбачуваних послуг, які бажає отримати замовник в SUM_LINE сервісі.

2.11 Оферта — справжня публічна Оферта ПП Лук’янченко про укладення Договору, опублікована в мережі Інтернет на сторінці http://iridoc.ru/publichnaya-oferta/

2.12 Консультативний обслуговування (надалі Консультація) — спілкування між Замовником та Виконавцем, здійснюване на платній основі у вигляді текстових листувань, аудіо спілкування, відео спілкування шляхом надання Виконавцем Замовнику надання інформаційних послуг по телефону з використанням комп’ютерної технології на основі договору, надання послуг з пошуку інформації на основі договору, надання послуг з підбору новин та матеріалів з преси (медійний моніторинг), за запитом Замовника і на підставі переді тавления їм даних і додаткової інформації.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1 Предметом цієї Оферти є:

3.1.1 Пересилання від імені та за рахунок Замовника даних і додаткової

інформації за допомогою програми SUM_LINE Client або будь-яким зручним і прийнятним для нього способом, для обробки і формування спеціалізованого укладення та проведення на його основі інформаційного обслуговування.

3.1.2 Стороною за договором і відповідальним за якість послуг в рамках п. 3.1.1, цього Договору є Виконавець.

 1. АКЦЕПТ ДОГОВОРУ, МОМЕНТ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

4.1 Договір вважається укладеним у Кривому Розі, Україна, в простій письмовій формі з моменту здійснення акцепту Замовником.

4.2 Повним і беззастережним прийняттям (акцептом) умов дійсної

публічної оферти вважається оплата Замовником вартості Договору, що включає в себе набір послуг, які Замовник планує отримати в SUM_LINE Сервісу протягом невизначеного часу відповідно до п. 6.1.1 цієї Оферти.

4.3 Акцепт на інших умовах, крім викладених у цій Оферті, а

також частковий акцепт допускається за спільною домовленістю сторін.

4.4 Виконавець, забезпечує неможливість акцепту цієї Оферти без підтвердження Замовником свого ознайомлення з умовами оферти шляхом відповідної відмітки в програмі SUM_LINE Client або іншим способом, обумовленим між сторонами.

4.5 Спеціалізований звіт Виконавця може бути використаний, на розсуд Замовника.

 1. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1 Замовник зобов’язаний:

5.1.1 Ознайомитися з усіма умовами цієї Оферти, а також додатками до Оферті і прийняти їх при відправці даних, додаткової інформації та замовлення консультативного інформаційного обслуговування.

5.1.2 У повному обсязі оплатити вартість обробки інформації та консультативної інформаційного обслуговування відповідно до умов цієї

Оферти.

5.1.3 Для отримання найбільш коректного Спеціалізованого Висновки вказувати в коментарях Замовника повні і точні відомості, формувати медико-біологічну інформацію в точній відповідності з інструкцією, перевіряти коректність зняття різниці виникають в результаті роботи серця потенціалів, зареєстрованих на

поверхні тіла обстежуваного людини.

5.1.4 Самостійно стежити за ходом обробки медико-біологічної

інформації, відправленої за допомогою додатка SUM_LINE Client або іншими обумовленими способами.

5.1.5 Дотримуватися інші обов’язки, передбачені цією офертою, додатками до Оферті.

5.2 Виконавець зобов’язаний:

5.2.1 Забезпечувати прийом даних, відправлених за допомогою додатка SUM_LINE Client, або будь-яким зручним і прийнятним для Замовника способом.

5.2.3 Забезпечувати безперервну і безперебійну роботу електронного сервісу SUM_LINE.

5.2.5 Завчасно (не менше ніж за п’ять календарних днів до вступу змін в силу) публікувати в мережі Інтернет на сайті http://iridoc.ru  інформацію про зміну цієї Оферти, і вартості обробки даних і консультаційних інформаційних послуг.

 1. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

6.1 Ціна договору:

6.1.1 Розмір вартості обробки медико-біологічної інформації і консультативного обслуговування відповідає даним розміщеним на сайті http://iridoc.ru

6.2 Відправлення спеціалізованих звітів здійснюється тільки після повної оплати вартості обробки Медико-біологічної інформації і консультативного обслуговування якщо умовами взаємодії з Замовником не обумовлено інше.

6.3 Замовник визнається належним чином, що виконав обов’язки по оплаті вартості дослідження медико-біологічної інформації і консультативного обслуговування в момент отримання Виконавцем підтвердження про оплату.

 1. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

7.1 Повернення грошових коштів здійснюється за невиконану обробку даних і не наданий спеціалізований звіт.

7.2 Повернення грошових коштів здійснюється Виконавцем сервісу на підставі заяви, що подається Замовником Виконавцю сервісу із зазначенням відповідних даних: прізвища, імені, по батькові Замовника, способу оплати і реквізитів платежу, повних реквізитів банківського рахунку та поштової адреси.

7.3 Заява на повернення грошових коштів може бути подано на електронну адресу sumline2016@gmail.com

7.4 Повернення грошових коштів проводиться способом обумовленим сторонами.

 1. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

8.1 Обробка наданих Замовником персональних даних здійснюється з дотриманням принципів і правил, передбачених законодавством країни проживання.

8.2 У зв’язку з тим, що обробка наданих Замовником персональних даних здійснюється з метою виконання договору, стороною якого є суб’єкт персональних даних, письмової згоди суб’єкта персональних даних на обробку персональних даних, не потрібно.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

9.1 У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань по Оферті, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства країни проживання і умовами цієї Оферти.

9.2 Виконавець не несе відповідальності за повні або часткові переривання надання послуг, якщо вони пов’язані із заміною обладнання, програмного забезпечення або проведенням інших робіт, викликаних необхідністю підтримки працездатності та розвитку технічних засобів Виконавця.

9.3 Виконавець не несе відповідальності за повні або часткові переривання надання послуг, якщо вони пов’язані з обставинами непереборної сили.

 1. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

10.1 Виконавець не несе відповідальності за невідповідність наданих (наданих) послуг очікуванням Замовника і (або) його суб’єктивною оцінкою. Поради та рекомендації, надані Замовнику, в тому числі третіми особами, не можуть розглядатися як гарантії і не тягнуть зобов’язань для Виконавця.

 1. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕРОБНОї СИЛИ.

11.1 Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цією Оферті, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили: пожежі, повені, землетруси, військових дій, протиправних дій третіх осіб, за умови що дані обставини

безпосередньо вплинули на виконання умов даного Договору, а так само акти органів державної влади і місцевого самоврядування, а також дії (бездіяльність) контрагентів Виконавця, що утрудняють без невідповідних втрат належне виконання договорів, укладених на умовах цієї Оферти. В

І тут термін виконання зобов’язань буде продовжений на час дії зазначених обставин.

11.2 Обставиною непереборної сили визнається відсутність подачі електроенергії енергопостачальними організаціями, відсутність зв’язку з супутниками, відсутність доступу до мережі Інтернет, інші технічні неполадки, виникнення і усунення яких не залежить від Виконавця.

 1. ТЕРМІН ДІЇ ТА ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ

12.1 Оферта набуває чинності з моменту розміщення в мережі Інтернет.

12.2 Виконавець має право внести зміни в умови Пропоновані можливості і / або відкликати її в будь-який момент до її акцепту Замовником.

12.3 В разі внесення Виконавцем змін в Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Пропоновані можливості відповідно до п. 12.1, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково в тексті Пропоновані можливості.

13 ЗАКЛЮЧНі ПОЛОЖЕННЯ

13.1 У всьому іншому, що не встановлено справжньою офертою, Сторони керуються положеннями законодавства країни проживання.

Правом, що застосовується до відносин Сторін в рамках цієї Оферти, а так само в рамках Договорів, є право країни проживання.

13.2 Український текст цієї Оферти є пріоритетним текстом. У разі будь-яких розбіжностей між текстом українською мовою і перекладом на іншу мову текст українською мовою має переважну силу.

===============================================================================================================

Російською мовою

Действует с 01.01.2018
Публичная оферта — адресованное неопределенному кругу лиц и
содержащее все существенные условия договора предложение,
из которого усматривается воля оферента заключить договор
на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется.

                                      (Публичная оферта ЧП Лукьянченко Владимира Александровича)

                                                                                                                                                                                                                 Вариант на русском языке
1. ПРЕАМБУЛА
Частный предприниматель Лукьянченко Владимир Александрович, действующего на основании свидетельства ЧП, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и любое физическое лицо или его представитель, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о ниже следующем:
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем Соглашении нижеприведенные термины и определения используются равно в единственном и во множественном числе, в следующих значениях:
2.1 SUM_LINE Сервис — электронный сервис (услуга), посредством которого осуществляется доступ к размещенным Заказчиком данным и дополнительной информации предоставляемой Заказчиком для составления специализированного отчета на основе данных.

2.2 Wellness Lifestyle – это проект, представляющий собой систему знаний, методов и методик, формирующий образ жизни и специальных действий, ведущих к оздоровлению, улучшению комфорта и качества жизни. Электронный сервис SUM_LINE действует в рамках проекта WellnessLifestyle.
2.3 Приложение SUM_LINE Client – это программа, посредством которой Заказчик предоставляет данные  и дополнительную информацию, производит заказ на обработку Медико-биологической и дополнительной информации, заказ и предоставление информационных услуг по телефону с использованием компьютерной технологии текстовой, голосовой и видео консультаций.
2.4 Заказчик — лицо, или его представитель, приславший свои данные посредством сайта http://cardio.iridoc.ru/index.php , приложения SUM_LINE Client или любым удобным и приемлемым для него способом, с целью получения специализированных отчетов на основе данных, полученных от Заказчика.
2.5 Исполнитель — Частный предприниматель (на момент заключения Договора), Лукьянченко Владимир Александрович, выступающий, как Эксперт, который по поручению Заказчика и за его счет производит обработку данных и дополнительной информации, осуществляет информационное обслуживание путем текстовых, голосовых и видео консультаций. Исполнитель в данном сервисе оказывает услуги по обработке данных и информационные услуги.
2.6 Специализированный отчет  — формируемое по установленной форме от имени Эксперта заключение о состоянии функциональных резервов организма Заказчика, а при многоразовых заказах и его динамику, на основе, отправленной, посредством сайта http://cardio.iridoc.ru/index.php , приложения SUM_LINE Client или любым удобным и приемлемым для него способом, данных и дополнительной информации Заказчика.
2.7 Дополнительная информация — сведения о Заказчике, предоставившем данные для обработки, которые могут иметь значение для формирования специализированного отчета Эксперта. Минимальный набор сведений формируется путем заполнения Заказчиком анкеты и/или предоставление дополнительной информации по личному усмотрению Заказчика.
2.8 Данные – это медико-биологическая информация, предоставляемая Заказчиком в виде:
А) Разности возникающих в результате работы сердца потенциалов, зарегистрированных на поверхности тела обследуемого человека при помощи устройств: любого из приборов серии «Варикард», бытового электрокардиографа «ECG Lite» или кардиофлешки ECG Dongle, дополненная Дополнительной информацией Заказчика и направленная посредством приложения SUM_LINE Client или любым удобным и приемлемым для него способом, через интернет соединение.
Б) Другой дополнительной информации по личному усмотрению Заказчика, которую он направляет Исполнителю посредством Приложения SUM_LINE Client или любым удобным и приемлемым для него способом, через интернет соединение.
2.9 Договор о предоставлении услуг обработки данных и информационных услуг (в дальнейшем Договор) — договор обработки данных и оказания информационных услуг, в течение неопределенного времени, в соответствии с которым Исполнитель систематически производит обработку данных, формирует специализированные отчеты и оказывает информационные услуги, а Заказчиком оплачиваются оказываемые по Договору услуги. Договор является безотзывной офертой Заказчика с момента его заключения и действует в течение неопределенного времени. Договор осуществляется одноразовой оплатой  предполагаемого набора услуг (если не оговорено индивидуально между Заказчиком и Исполнителем иных условий) и направлением Заказчиком данных  посредством интернет соединения.
2.10 Стоимость обработки данных и оказания информационных услуг  — стоимость обработки данных и оказания информационных услуг, размещенных  на электронном сервисе, установленная для всех Заказчиков в соответствии с информацией размещенной на сайте http://cardio.iridoc.ru/index.php. Оплата производится разово за  весь период обслуживания за весь комплекс предполагаемых услуг, которые желает получить заказчик в SUM_LINE сервисе.
2.11 Оферта – настоящая публичная Оферта ЧП Лукьянченко о заключении Договора, опубликованная в сети Интернет на странице http://iridoc.ru/publichnaya-oferta/
2.12 Консультативное обслуживание (в дальнейшем Консультация) — общение между Заказчиком и Исполнителем, осуществляемое на платной основе  в виде текстовых переписок, аудио общения, видео общения путем предоставления Исполнителем Заказчику предоставление информационных услуг по телефону с использованием компьютерной технологии на основе договора, предоставление услуг по поиску информации на основе договора, предоставление услуг по подбору новостей и материалов из прессы (медийный мониторинг), по запросу Заказчика и на основании предоставленных им данных и дополнительной информации.
3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
3.1 Предметом настоящей Оферты является:
3.1.1 Пересылка от имени и за счет Заказчика данных и дополнительной
информации с помощью приложения SUM_LINE Client или любым удобным и приемлемым для него способом, для обработки и формирования специализированного заключения и проведения на его основе информационного обслуживания.

3.1.2 Стороной по договору и ответственным за качество услуг в рамках п. 3.1.1, настоящего Договора является Исполнитель.
4. АКЦЕПТ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ, МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1 Договор считается заключенным в г. Кривой Рог, Украина, в простой письменной форме с момента осуществления акцепта Заказчиком.
4.2 Полным и безоговорочным принятием (акцептом) условий настоящей
публичной Оферты считается оплата Заказчиком стоимости Договора, включающего в себя набор услуг, которые Заказчик планирует получить в SUM_LINE Сервисе в течение неопределенного времени в соответствии с п. 6.1.1 настоящей Оферты.
4.3 Акцепт на иных условиях, кроме изложенных в настоящей Оферте, а
также частичный акцепт допускается по совместной договоренности сторон.
4.4 Исполнитель, обеспечивает невозможность акцепта настоящей Оферты без подтверждения Заказчиком своего ознакомления с условиями Оферты путем соответствующей отметки в программе SUM_LINE Client или иным способом, оговоренным между сторонами.
4.5 Специализированный отчет  Исполнителя может быть использован, по усмотрению Заказчика.

 1. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
  5.1 Заказчик обязан:
  5.1.1 Ознакомиться со всеми условиями настоящей Оферты, а также приложениями к Оферте и принять их при отправке данных, дополнительной информации и заказе консультативного информационного обслуживания.
  5.1.2 В полном объеме оплатить стоимость обработки информации и консультативного информационного обслуживания в соответствии с условиями настоящей
  Оферты.
  5.1.3 Для получения наиболее корректного Специализированного Заключения указывать в комментариях Заказчика полные и точные сведения, формировать медико-биологическую информацию в точном соответствии с инструкцией, проверять корректность снятия разности возникающих в результате работы сердца потенциалов, зарегистрированных на
  поверхности тела обследуемого человека.
  5.1.4 Самостоятельно следить за ходом обработки медико-биологической
  информации, отправленной посредством приложения SUM_LINE Client или иными оговоренными способами.
  5.1.5 Соблюдать иные обязанности, предусмотренные настоящей Офертой, приложениями к Оферте.
  5.2 Исполнитель обязан:
  5.2.1 Обеспечивать прием данных, отправленных посредством приложения SUM_LINE Client, или любым удобным и приемлемым для Заказчика способом.
  5.2.3 Обеспечивать непрерывную и бесперебойную работу электронного сервиса SUM_LINE.
  5.2.5 Заблаговременно (не менее чем за пять календарных дней до вступления изменений в силу) публиковать в сети Интернет на сайте http://iridoc.ru информацию об изменении настоящей Оферты, и стоимости обработки данных и консультационных информационных услуг.
  6. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ
  6.1 Цена договора:
  6.1.1 Размер стоимости обработки медико-биологической информации и консультативного обслуживания соответствует данным размещенным на сайте http://iridoc.ru
  6.2 Отправка специализированных отчетов осуществляется только после полной оплаты стоимости обработки Медико-биологической информации и консультативного обслуживания если условиями взаимодействия с Заказчиком не оговорено иное.
  6.3 Заказчик признается надлежащим образом, исполнившим обязанности по оплате стоимости исследования медико-биологической информации и консультативного обслуживания в момент получения Исполнителем подтверждения об оплате.
  7. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
  7.1 Возврат денежных средств осуществляется за невыполненную обработку данных и не предоставленный специализированный отчет.
  7.2 Возврат денежных средств производится Исполнителем сервиса на основании заявления, подаваемого Заказчиком Исполнителю сервиса с указанием соответствующих данных: фамилии, имени, отчества Заказчика, способа оплаты и реквизитов платежа, полных реквизитов банковского счета и почтового адреса.
  7.3 Заявление на возврат денежных средств может быть подано по электронному адресу sumline2016@gmail.com
  7.4 Возврат денежных средств производится способом оговоренным сторонами.
  8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
  8.1 Обработка предоставленных Заказчиком персональных данных осуществляется с соблюдением принципов и правил, предусмотренных законодательством страны проживания.
  8.2 В связи с тем, что обработка предоставленных Заказчиком персональных данных осуществляется в целях исполнения договора, стороной которого является субъект персональных данных, письменного согласия субъекта персональных данных на обработку персональных данных, не требуется.
  9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
  9.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством страны проживания и условиями настоящей Оферты.
  9.2 Исполнитель не несет ответственности за полные или частичные прерывания оказания услуг, если они связаны с заменой оборудования, программного обеспечения или проведением других работ, вызванных необходимостью поддержания работоспособности и развития технических средств Исполнителя.
  9.3 Исполнитель не несет ответственности за полные или частичные прерывания оказания услуг, если они связаны с обстоятельствами непреодолимой силы.
  10. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
  10.1 Исполнитель не несет ответственности за несоответствие оказываемых (оказанных) услуг ожиданиям Заказчика и (или) его субъективной оценке. Советы и рекомендации, предоставляемые Заказчику, в том числе третьими лицами, не могут рассматриваться как гарантии и не влекут обязательств для Исполнителя.
  11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
  11.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящей Оферте, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: пожара, наводнения, землетрясения, военных действий, противоправных действий третьих лиц, при условии что данные обстоятельства
  непосредственно повлияли на выполнение условий настоящего Договора, а равно акты органов государственной власти и местного самоуправления, а равно действия (бездействие) контрагентов Исполнителя, затрудняющие без несоразмерных потерь надлежащее исполнение договоров, заключенных на условиях настоящей Оферты. В
  этом случае срок выполнения обязательств будет продлен на время действия указанных обстоятельств.
  11.2 Обстоятельством непреодолимой силы признается отсутствие подачи электроэнергии энергоснабжающими организациями, отсутствие связи со спутниками, отсутствие доступа к сети Интернет, иные технические неполадки, возникновение и устранение которых не зависит от Исполнителя.
  12. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ
  12.1 Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет.
  12.2 Исполнитель вправе внести изменения в условия Оферты и/или отозвать ее в любой момент до ее акцепта Заказчиком.
  12.3 В случае внесения Исполнителем изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу с момента размещения измененного текста Оферты в соответствии с п. 12.1, если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно в тексте Оферты.
  13 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  13.1 Во всём ином, что не установлено настоящей Офертой, Стороны руководствуются положениями законодательства страны проживания.
  Правом, применимым к отношениям Сторон в рамках настоящей Оферты, а равно в рамках Договоров, является право страны проживания.
  13.2 Украинский текст настоящей Оферты является приоритетным текстом. В случае каких-либо расхождений между текстом на украинском языке и переводом на иной язык текст на украинском языке имеет преимущественную силу.

———————————————————————————————————————————————————————